Nieuws

Het grote woononderzoek

Een recent gepubliceerd onderzoeksrapport (maart 2016) analyseert de laatste trends in de typologie en de grootte van de Vlaamse woningen en werpt een blik op de bezettingsgraad. Het rapport vergelijkt de stand van zaken anno 2013 met de situatie in 2001, aan de hand van het Groot Woononderzoek 2013 (GWO) en de Socio-Economische Enquête 2001 (SEE). We overlopen komende weken kort de voornaamste resultaten. Deze week aan de beurt: 'Woningtypologie'.  

Het Vlaamse woningbestand bestaat steeds minder uit open bebouwingen en rijhuizen. Het aandeel van deze beide woningtypes is sinds 2001 gedaald, respectievelijk van 36,4% naar 32,2% en van 22,9% naar 17,7%. In de plaats verschijnen vooral meer appartementen: het aandeel meergezinswoningen is gestegen van 20,1% naar 30,6%. Appartementen vormen daarmee net niet het dominante woningtype. Het aandeel van de halfopen bebouwingen is ongeveer gelijk gebleven op circa 1/5de van de woningmarkt.    

Deze resultaten sluiten aan bij de tendensen binnen de kadastrale statistiek, zij het dat het aandeel woongelegenheden in viergevelwoningen in de kadastrale statistiek hoger ligt en het aandeel rijhuizen lager. Bovendien is ook het aantal appartementen volgens de onderzoekers onderschat in de cijfers van het Kadaster, wat hen tot de conclusie brengt dat heel wat opdelingen van bestaande woningen niet in de kadastrale statistiek zijn vertaald.  

Het rapport wijst op de opvallende toename van het aantal duplexappartementen en maisonnettes tussen 2005 en 2013, van 2% naar 7% van het woningbestand. Het aantal meergezinswoningen met meerdere bouwlagen is navenant gestegen, van 14% van de appartementen in 2005 naar 22% in 2013.  De verschuiving van rijhuizen en open bebouwingen naar appartementen doet zich overal in Vlaanderen voor, maar is het meest geprononceerd in de stedelijke gebieden. In kleinstedelijke regio’s valt op dat ook het aandeel halfopen bebouwingen toeneemt, terwijl dit woningtype in overgangsgebied stagneert.

Op het platteland blijft het (laag) aantal rijwoningen dan weer constant en worden vooral open bebouwingen en driegevelwoningen vervangen door appartementsbouw.  

De integrale tekst kan worden gedownload op de website van het Steunpunt Wonen