Nieuws

02-03-2021

Kamer keurt herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed

Omwille van de Europese dwangsommen moest het snel gaan en zo is het ook gebeurd: de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft pas de wet goedgekeurd waardoor voortaan ook aan buitenlands vastgoed een kadastraal inkomen (KI) wordt toegekend. De taxatie zal op basis daarvan gebeuren, waardoor de ongelijkheid met binnenlands vastgoed wordt weggewerkt. 

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) had eind 2020 een wetsontwerp aangekondigd. Om te vermijden dat de dwangsommen oplopen, komt de minister dus snel met een oplossing. Die bestaat eruit om een gelijktrekking te realiseren door het regime van de huurinkomsten uit buitenlands vastgoed aan te passen. Voor binnenlandse panden wijzigt er niets.

De Wet bepaalt dat de fiscus voor elke buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen zal ramen en toekennen, dat vervolgens in de belastingaangifte opgenomen moet worden. Dit KI zal op dezelfde wijze belast worden als bij binnenlands vastgoed (cfr. onderscheid particulier vs. professioneel gebruik, vrijstelling eigen woning, …).

De gelijktrekking van de berekening van de verschuldigde personenbelasting impliceert uiteraard ook dat in geval van aanwending van het goed door de huurder voor professionele doeleinden wel degelijk de reële huurinkomsten aangegeven moeten worden en belast worden. De onroerende inkomsten worden enkel berekend op basis van het kadastraal inkomen wanneer dat ook het geval zou zijn geweest indien het pand in België was gelegen. Idem voor verhuur van een gemeubeld pand, waarbij een opsplitsing moet worden gemaakt tussen een roerend gedeelte en een onroerend gedeelte.

Wat met dubbelbelastingverdragen?

Wanneer iemand al belastingen betaalt op het onroerend goed in het land waarin het is gelegen en dat land met België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten zal die persoon zich nog steeds kunnen beroepen op het verdrag om de onroerende inkomsten te laten vrijstellen in België, weliswaar met progressievoorbehoud (waardoor men in een hogere belastingschaal kan terechtkomen). Dat zal voortaan wel op een andere wijze gebeuren.

De belastingplichtige moet de onroerende inkomsten integraal declareren (het volwaardig KI of de volwaardige reële huurinkomsten), zonder de reeds in het desbetreffende land betaalde belastingen onmiddellijk zelf af te trekken. Vervolgens moet de belastingplichtige de vrijstelling aanvragen in vak III van de belastingaangifte.

Volgens welke formule wordt het KI vastgesteld?

De FOD Financiën zal hiervoor werken met een nieuwe formule, waarin de verkoopwaarde van 1975 wordt gereconstrueerd op basis van de actuele verkoopwaarde. Daar wordt een unieke correctiefactor op toegepast, die jaarlijks wordt vastgesteld. De correctiefactor wordt bepaald aan de hand van de rentevoet voor lineaire obligaties op 10 jaar zoals gepubliceerd door de Nationale Bank van België. Ieder jaar zal de FOF Financiën in een bericht de correctiefactor bekendmaken in het Belgisch Staatsblad.

Voor ongebouwde onroerende goederen (landbouwgrond, bos, bouwgrond, …), gelegen in het buitenland, wordt het KI berekend aan de formule van €2 per hectare.

Extra aangifteplichten

De eigenaar zal de actuele verkoopwaarde moeten aangeven bij de fiscus. Dat wordt sowieso verplicht van zodra men voortaan een onroerend goed in het buitenland aankoopt. De aangifte moet gebeuren binnen vier maanden na de datum van verwerving.

Wie reeds een buitenlands onroerend goed in eigendom heeft op 1 januari 2021 moet evenzeer een aangifte indienen. Iedere eigenaar van buitenlands vastgoed krijgt daarvoor een jaar de tijd (tot 31 december 2021).

Noteer dat deze verplichtingen niet alleen gelden ten opzichte van een vol eigendomsrecht maar ook bij bezit en verwerving van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik.

Let wel, de personenbelasting wordt alleen geheven op onroerende goederen die effectief een inkomen opleveren. Dat is nog niet het geval indien het pand nog niet in gebruik is genomen. De extra aangifteplicht geldt dus enkel wanneer de betrokken onroerende goederen al in gebruik zijn of verhuurd zijn.

Noteer dat er strenge sancties worden toegepast bij inbreuken op de aangifteplicht, met name boetes lopende van €250 tot €3.000. Hoe de fiscus een bepaald bedrag moet kiezen uit deze vork zal nog bij wijze van Koninklijk Besluit worden verduidelijkt.

Ook verkopen doorgeven aan de fiscus

In geval van ontvreemding van de woning is het evenzeer van belang voor de (voormalige) eigenaar om hiervan aangifte te doen bij de fiscus. Bij verkoop wordt het kadastraal inkomen geprorateerd, zodat men alleen belast wordt voor het gedeelte van het jaar waarin men effectief nog het genot had van het pand. Aangifte doen van verkoop laat de fiscus toe om de proratering zelf reeds door te voeren en meteen het juiste cijfer op te nemen in het voorstel van aangifte via tax-on-web.

Inwerkingtreding

De Wet treedt na publicatie in het Belgisch Staatsblad retroactief in werking op 1 januari 2021 en zal dus onverkort van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2022 (=belasting op inkomsten uit 2021).