Blog

Aangescherpte renovatieplicht: vanaf 2023 ook voor residentieel vastgoed

Tegen 2050 moet de uitstoot van alle gebouwen in België dalen om te kunnen voldoen aan de Europese doelstellingen. Sinds begin 2022 geldt er al een renovatieplicht voor niet-residentieel (commercieel) vastgoed. Vanaf 1 januari 2023 zal deze dus ook van toepassing zijn op residentieel vastgoed.

Kort samengevat: vanaf januari 2023 zal je als nieuwe eigenaar van een residentiële woning (huis, appartement, studio, etc.) verplicht zijn om binnen de 5 jaar (gerekend vanaf de datum van de authentieke akte) te voldoen aan een minimaal energieprestatieniveau. Initieel is dat label D, voor zowel eengezinswoningen (huizen) als voor meergezinswoningen (appartementen, studio's en kamers).

Vervolgens wordt het label met tussenstappen verder verstrengd:

Tegen 2045 moeten alle aangekochte residentiële woningen dus EPC-label A behalen. Wel verschillen de normen tussen 2023 en 2045 naargelang het aangekochte goed een huis of meergezinswoning is: telkens liggen de eisen 1 label hoger bij huizen.

Dit traject geldt voor eengezinswoningen, appartementen en kleine niet-residentiële eenheden (zoals bijvoorbeeld een kleine handelszaak onderaan een appartementsgebouw).

Wel zijn er twee uitzonderingen voorzien. Zo geldt er een vrijstelling op onroerend erfgoed en ingeval de woning gesloopt wordt binnen de 5 jaar na de authentieke aankoopakte.

Als vastgoedmakelaar zal Immobiliën Crevits verplicht zijn om geïnteresseerde kopers te wijzen op deze renovatieplicht en op het feit dat ze daarover meer informatie kunnen terugvinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Deze informatieplicht zal gelden van zodra de authentieke akte na 31 december 2022 verlijdt.

Verder zullen er ook controles uitgevoerd worden. Zo legt de regering de verplichting op om binnen de 5 jaar na een authentieke aankoopakte een nieuwe EPC op te laten maken. Hieruit zal dan blijken of de EPC-waarde voldoende verhoogd is. Wanneer blijkt dat de woning niet beantwoordt aan de minimale energieprestatie-eis, zal het VEKA een administratieve geldboete kunnen opleggen van € 500 tot en met € 200 000. Hierbij zal het VEKA ook een nieuwe termijn vastleggen waarbinnen de verplichting alsnog moet worden nageleefd.

 


Registratiebelasting: wat verandert er vanaf januari 2022?

Vanaf 1 januari 2022 zou de registratiebelasting op een enige woning mogelijks verlaagd worden. Door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen wordt het voor vele mensen moeilijk om een eerste eigendom aan te kopen. De Vlaamse regering heeft een aantal wijzigingen aan de registratiebelasting aangekondigd in haar Septemberverklaring om hierop in te spelen. Let wel: deze wijzigingen zijn nog niet opgenomen in definitieve wetgeving. Het Vlaamse Parlement zal dus nog over deze regelgeving beslissen in komende weken.

 ·        Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3%

·        Verhoging van het verkooprecht bij de aankoop van een tweede eigendom van 10% naar 12%

·        De meeneembaarheid dooft uit

·        Verlenging van de termijn om een woning te verkopen naar 2 jaar indien andere woning aangekocht wordt


Verlaging van het verkooprecht bij aankoop van enige eigen woning

Met het verkooprecht wordt gedoeld op de belasting die betaald moet worden bij de registratie van een overdracht onder bezwarende titel van de eigendom of het vruchtgebruik van een onroerend goed. Deze belasting wordt berekend op de normale verkoopwaarde van het goed.

 Vanaf 1 januari 2022 hoeft er bij de aankoop van de enige eigen woning slechts 3% registratiebelasting betaald te worden, in plaats van het huidige 6%. Bepalend hierbij is de datum van de authentieke akte.

Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1 procent (voorheen 5%) registratiebelasting.

Het grensbedrag voor bescheiden woningen wordt ook gewijzigd. Een bescheiden woning is een woning met maximale aankoopprijs van 200.000 euro, in de kernsteden mag dit maximaal 220.000 euro zijn. Deze bedragen stijgen van 200.000 naar 220.000 euro waardoor de bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen op meer woningen van toepassing zal zijn. In de kernsteden stijgt dit bedrag zelfs van 220.000 naar 240.000 euro.

Deze wijzigingen gelden voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022, de datum van de notariële akte telt.

 

Verhoging van het verkooprecht bij aankoop tweede eigendom

Vanaf 1 januari 2022 wordt er ook een verhoging van het algemeen tarief van het verkooprecht ingevoerd: de registratiebelasting bij de aankoop van een tweede eigendom stijgt van 10% naar 12%. Onroerende goederen kopen die niet als enige woning kunnen aanzien worden, zal dus duurder worden. Landbouwgronden en natuurgebieden vormen een uitzondering, hier blijft het tarief van 10% behouden. Dit hogere tarief van 12% treedt in werking vanaf 2022 en geldt concreet voor aankopen waarvoor de koopovereenkomst gesloten wordt vanaf 2022.

 

Uitdoving meeneembaarheid

Het systeem van meeneembaarheid dooft tevens uit vanaf januari 2022 om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024. Meeneembaarheid betekent dat u de registratiebelasting ten belope van maximum 13.000 euro dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van de registratiebelasting dat u op een volgend woning moet betalen.

Er wordt een overgangsmaatregel voor kopers van een enige eigen woning ingevoerd met keuzemogelijkheid tot en met 31 december 2023:

·        Ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid

·        Ofwel kiest u voor de oude tarieven (6% en 5%), met meeneembaarheid

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12% kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

 

Verlenging termijn om een woning te verkopen

Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar 1 woning mag bezitten. Als u nog een heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. Op dit moment is de termijn nog 1 jaar. 
Zo combineer je de verkoop en aankoop van een nieuw huis.


Het is mogelijk om je huis te verkopen en tegelijkertijd een nieuw huis aan te kopen.

Er zijn 2 mogelijke scenario's: ofwel verkoop je eerst je oude huis en koop je dan het nieuwe, ofwel doe je eerst de aankoop om daarna je huidige woonst te verkopen. Waar je rekening mee moet houden in beide scenario’s lees je in deze blog.


JE VERKOOPT JE EIGEN HUIS OM EEN NIEUW HUIS AAN TE KOPEN

Het eerst verkopen van de woning om dan een nieuwe aan te kopen is de meest veilige keuze. Het enige probleem dat kan spelen is wanneer je niet onmiddellijk een nieuwe woning vindt. De eigendomsoverdracht naar de nieuwe eigenaars gaat over van zodra de akte bij de notaris is ondertekend. Vanaf dan moet je de woning dus verlaten. Tussen de ondertekening van de compromis met de koper, de zogenaamde onderhandse verkoopovereenkomst, en het ondertekenen van de notariële akte is wel een periode van ongeveer 4 maanden waar je op zoek kunt gaan naar een nieuwe woning zonder je huidige woning te moeten verlaten. De notariële akte moet echter binnen de 4 maanden na de compromis geregistreerd worden, anders riskeer je een boete te betalen aan de fiscus. Die boete kan oplopen van minimum 10% tot maximum 50% van de registratierechten.

Wel is het mogelijk om in de onderhandse akte met de koper een bezettingsregeling uit te werken. Zo verkrijg je het recht om in de woning te blijven tot een welbepaalde tijd na de ondertekening van de notariële akte. Meestal is dit in ruil voor een bezettingsvergoeding, een soort huurprijs. Zo kun je op zoek gaan naar een nieuwe woning zonder je huidige woning al te moeten verlaten.

Wel is het mogelijk om in de onderhandse akte met de koper een bezettingsregeling uit te werken. Zo verkrijg je het recht om in de woning te blijven tot een welbepaalde tijd na de ondertekening van de notariële akte. Meestal is dit in ruil voor een bezettingsvergoeding, een soort huurprijs. Zo kun je op zoek gaan naar een nieuwe woning zonder je huidige woning al te moeten verlaten.


JE KOOPT EEN NIEUW HUIS OM DAN JE EIGEN HUIS TE VERKOPEN

Plotseling je droomwoning gevonden? Krijg je een aanbod dat je niet kan laten liggen? Unieke kansen moet je grijpen, maar wat doe je met je huidige woning? Een overbruggingskrediet of opschortende voorwaarde bieden hier de oplossing.

WAT IS DE BESTE OPLOSSING VOOR JOU?

Omdat beide scenario’s voor- en nadelen heeft, is het belangrijk om na te gaan wat voor jouw unieke situatie de beste optie is. Bij immobiliën Crevits begeleiden we je graag in deze keuze. Contacteer ons via [email protected] met jouw vragen of voor meer info.

DE GEVOLGEN VAN DE DIGITALE ONDERTEKENING VAN DE KOOPOVEREENKOMST IN DE VASTGOEDSECTOR

De vastgoedsector is aan het digitaliseren. Nu zeker in tijden waar het online gebeuren een hoofdrol krijgt, is dit een belangrijke stap vooruit. Kandidaat-kopers zullen meer en meer de mogelijkheid krijgen om met de elektronische identiteitskaart een compromis te downloaden en te ondertekenen. Ook via e-mail zal een verkoopovereenkomst tot stand kunnen komen. Hier leest u alvast 3 gevolgen die gepaard gaan met een digitale ondertekening van een koopovereenkomst in de vastgoedsector.

De 3 gevolgen van de digitale ondertekening in de vastgoedsector

1/ Tijd efficiëntie

Dankzij de digitale handtekening zal de administratieve rompslomp drastisch verminderen. Jaarlijks worden ongeveer een 100.000 tal onderhandse verkoopovereenkomsten gesloten. Elke onderhandse verkoopovereenkomst bestaat bovendien nog eens uit tientallen pagina’s en moet worden opgemaakt in meerdere exemplaren. Door de digitale ondertekening kunnen alle partijen in slechts enkele minuten de onderhandse overeenkomst ondertekenen en is een fysieke bijeenkomst van alle partijen ook niet meer nodig.

2/ Juridische bewijskracht

In principe is er sprake van een overeenkomst van zodra er wilsovereenstemming is tussen de partijen. Een mondelinge overeenkomst volstaat dus om een overeenkomst tot stand te brengen. De ondertekening van de onderhandse akte heeft enkel een bewijsfunctie. Vanaf het moment dat de overeenkomst digitaal wordt ondertekend via de identiteitskaart verkrijgt deze de volle juridische bewijskracht. De geldigheid van de handtekening zal achteraf niet meer betwist kunnen worden.

Tot voor kort was er nog onzekerheid of contracten die rechten op vastgoed tot stand brengen of overdragen tot stand konden komen via e-mail. Dankzij de wet van 20 september 2018 is het nu toegestaan dat een verkoop van vastgoed elektronisch kan worden afgesloten, inclusief via e-mail. De verkoop van een vastgoed per e-mail zal wel enkel geldig zijn als die e-mail vergezeld gaat van een elektronische handtekening.

De verkoop van vastgoed zal dus niet meer door de rechter afgewezen kunnen worden, tenzij er een vaststelling is van praktische belemmeringen die verhinderen dat de langs elektronische weg gesloten overeenkomst voldoet aan de wettelijke of reglementaire vormvereisten.

3/ De vereiste van een notariële akte

Wel zal de digitaal ondertekende onderhandse akte nog steeds moeten vastgelegd worden in een notariële akte. Dit vereist nog een manuele ondertekening in aanwezigheid van de notaris. Eerst en vooral is dit om de verkoopovereenkomst tegenstelbaar te maken aan derden (art. 1 Hypotheekkantoor) Vanaf dan kunnen derden de verkoopovereenkomst dus niet meer betwisten. Vervolgens heeft de notariële ondertekening nog een beschermingsfunctie voor de partijen. De notaris garandeert zo dat alle wettelijke verplichtingen en administratieve vormvereisten worden nageleefd, controleert of er geen onrechtmatige identiteitskaarten werden gebruikt en licht de impact van de verkoopovereenkomst toe. Deze belangrijke taken kunnen, althans voorlopig, nog niet gedigitaliseerd worden.

Vragen over de digitale ondertekening van de koopovereenkomst?

U kan met al uw vragen terecht bij uw vertrouwde vastgoedmakelaar Immobiliën Crevits. Contacteer ons.Waarom je huis verkopen via een professioneel vastgoedmakelaar?

Je bent eigenaar van een stuk grond, een huis of een appartement, en dat wil je verkopen. Het is verleidelijk om zelf je eigendom op de markt brengen. Het uitsparen van het commissieloon van de makelaar is hierbij de overtuigende factor, zo blijkt. Alleen worden vastgoedtransacties almaar complexer. Waarom je toch beter werkt met een professioneel vastgoedmakelaar? We lijsten het even op.

Een waterdichte verkoop, zonder verrassingen achteraf

Dat een makelaar niet meer doet dan foto’s nemen en deze op een website plaatst, om daarna enkel een percentage van de verkoopprijs op te strijken, dat is een grote misvatting. Want een vastgoedmakelaar is veel meer dan een verkoper. Makelaars zijn gespecialiseerde, opgeleide vakmensen. Ze beschikken over ervaring en knowhow

De juiste prijsbepaling

Op basis van marktkennis én een objectieve kijk op de waarde van de woning, zal een erkend vastgoedmakelaar zorgen voor een correcte prijsbepaling. Met een realistische, marktconforme verkoopprijs als uitgangspunt.

Kennis van wettelijke regelgeving

Er komt heel wat administratie kijken bij de verkoop van een woning. De wetgeving en de bijhorende documenten worden steeds gecompliceerder. Denk maar aan bodemattesten, EPC, stedenbouwkundige vergunningen, electriciteitsattesten, … Er bestaan bovendien heel wat nieuwe maatregelen rond energiezuinig wonen waarvoor actuele kennis nodig is. Een vastgoedmakelaar heeft de juiste dossierkennis om het hoofd te bieden aan deze administratieve mallemolen.

Professionele marketing

Aantrekkelijke fotografie en wervende teksten zijn dé basis om je woning op de juiste manier in de kijker te plaatsen. Ook daarvoor kan je rekenen op een professioneel vastgoedmakelaar. En dan komt het er ook op neer om te zorgen voor een maximaal bereik naar een ruim doelpubliek. Een makelaar beschikt over een groot netwerk en zorgt voor doelgerichte promotie, online en offline: via websites, google zoekmachines, magazines, de eigen etalage, enz.

Tijdswinst en gemoedsrust

Bezoeken regelen, afspraken maken, rondleidingen geven, opvolging van contracten: het hoort er allemaal bij. Een erkend vastgoedmakelaar regelt alles én zorgt telkens voor passende communicatie hierover naar de verkoper toe. En wat met prijsonderhandelingen? Want niet iedereen is een geboren onderhandelaar. Ook deze taak neemt een makelaar op zich, met objectieve feedback en inspraak van de verkoper.

Hoe herken je een erkend vastgoedmakelaar?

Een erkend vastgoedmakelaar draagt een BIV-nummer. BIV staat voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, dat streng toezicht houdt op de makelaars. Erkende makelaars moeten zich houden aan wettelijke plichten en deontologische richtlijnen. Op de BIV-website kan je nagaan of een vastgoedmakelaar erkend is of niet. Zogenaamde nepmakelaars zal je daar dus niet terugvinden.

Kortom, je huis verkopen via een vastgoedmakelaar heeft voordelen!

Met de verkoop van een woning is nu eenmaal veel geld mee gemoeid. Van een correcte schatting, over efficiënte promotie, tot de juiste verkoopprijs: alles gebeurt objectief en op een rationele manier. Een professioneel vastgoedmakelaar heeft dankzij een gecertifieerde opleiding kennis van zaken en geeft je het juiste advies omtrent fiscale en financiële aangelegenheden.

Vragen over Immobiliën Crevits als erkend vastgoedkantoor?

Wens je je woning te koop te zetten en samen te werken met een professioneel vastgoedmakelaar? Contacteer ons.


Cohousing: wat moet je erover weten?

Cohousing wint aan terrein. Met meerdere mensen en/of gezinnen samenhuizen in één huis, appartement of domein wordt steeds meer gezien als een oplossing tegen de financiële last van een woonst. Maar het is vooral het sociale contact en het buurtgevoel die cohousers over de streep trekken. Wat met privacy? Wat met gedeelde verantwoordelijkheden? Met een beetje goede wil maak je er een succes van.

Evolutie in cohousing

Hoewel het concept van cohousing al meer dan tien jaar ingeburgerd is in Scandinavie, hangt er bij ons soms nog een sfeertje van commune rond. Toch is er een evolutie. Cohousing is veel meer dan wonen in een appartementsblok bijvoorbeeld, waarbij enkel de trap, lift en garage gedeeld worden. Cohousers wonen en leven echt samen, ze ondernemen gezamenlijke activiteiten, eten samen, enz.

Wat is cohousing?

Wanneer er minstens één ruimte gemeenschappelijk is of wanneer de gemeenschapelijke delen zich in één centraal gebouw bevinden, spreekt men van cohousing. Gemeenschappelijke ruimtes kunnen zijn:

Cohousing voor iedereen

In een bewonersgroep vind je een mix van gezinnen met kinderen, koppels, singels en ouderen. En dat heeft zijn voordelen. Zo kan je als oudere even op de kinderen passen van je medebewoners. Anderzijds kunnen de jongere mensen een ouder persoon helpen met klussen.

Wat met privacy?

Het slaapgedeelte en badkamer zijn meestal privé. Je kan daar zo ver in gaan als je wil. Soms is er ook ruimte voor een privé-tuintje of privé-woonkamer.

Voordelen van cohousing

In de eerste plaats werkt cohousing kostenbesparend. Je kan de huur en onderhoudskosten delen. Hierdoor kan je ook groter wonen in een woning die je anders alleen of als gezin niet zou kunnen betalen. Ruimtes worden slimmer ingedeeld en gebruikt. Gereedschap zoals grasmachines, wasmachine, enz. kan je delen met je medebewoners. Ook het sociaal netwerk is belangrijk. Je leeft letterlijk in gezelschap. Kinderen spelen samen en groeien met andere kinderen op. Je hebt interactie met anderen en er is altijd een vorm van sociale controle. Een oplossing tegen eenzaamheid is het zeker.

De risico’s bij cohousing

Het is niet altijd even eenvoudig… Er zijn vergaderingen en overleg nodig over de dagelijkse werking. Ook juridische, financiële en technische zaken moet je delen en bespreken. Maar met een beetje goodwill en zin voor organisatie zorg je ervoor dat het gezamenlijk beheer en de gemeenschappelijke beslissingen optimaal verlopen.

Kopen of huren?

Je kan perfect eigenaar worden van je eigen deel als je dat wil. Hiervoor wordt een basisakte getekend bij de notaris, zoals dat voor een standaardwoning gebeurt. Wil je huren? Dan is de nieuwe huurwetgeving (+ interne link blog huurwetgeving) van toepassing. Ofwel sluiten de cohousers allen samen een contract af met de verhuurder. Dan is iedereen solidair verantwoordelijk. Ofwel er is er één hoofdhuurder die via contract én mits toestemming van de eigenaar onderverhuurt aan de anderen. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor juridische zaken, wanbetaling en schade.

Instappen in een cohousing project

Je kan zelf met een project beginnen of je kan instappen in een nieuw project. Alle regels over o.a. de verdeling van ruimtes worden dan contractueel vastgelegd.

Vragen over cohousing?

Praat met je vertrouwde vastgoedmakelaar Immobiliën Crevits om je voor te bereiden op een instap of voor de opstart van een eigen project. Contacteer ons.


Wat is er nieuw in 2019?


We zijn ondertussen een maand ver in 2019. Wat staat er ons te wachten in het komende jaar op gebied van vastgoed? Wat wijzigt er als je een huis (ver)koopt of (ver)huurt? We zetten enkele belangrijke zaken op een rijtje.

Het nieuwe huurdecreet

In onze vorige blog (zie hieronder) vind je alle details over de nieuwe huurwet. Hierbij alvast nog even de hoofdpunten:

EPC in een nieuw jasje

Het EPC of energie-prestatiecertificaat biedt kopers en huurders een overzicht van de energieprestaties van een woning. Het toont m.a.w. aan hoe energiezuinig een gebouw is. 10 jaar na zijn introductie krijgt dit verplichte document een grondige make-over. Het wordt visueler en de woning krijgt een label. Bovendien worden energiebesparende aanbevelingen duidelijker geformuleerd. Dankzij deze update zie je in welke mate een woning al voldoet aan de lange termijndoelstelling van de overheid: energiezuinige woningen tegen 2050.

Beschik je als verkoper of verhuurder nog over een ‘oud’ maar geldig EPC? Dan is dat geen probleem, want een EPC blijft tien jaar geldig.

Weet je graag meer over het vernieuwde EPC? Bekijk deze handige video: https://www.youtube.com/watch?v=8m15TyOkWaM

De wet op mede-eigendom of appartementswet

Het beheer van gemeenschappelijke delen in een appartementsblok kan soms onderlinge discussies meebrengen tussen de mede-eigenaars. Om het samenleven en/of beheer in betere banen te leiden, werd de wet op gedwongen mede-eigendom ingevoerd.

Een greep uit de nieuwe bepalingen van deze appartementswet:

Aangepaste energiepremies

Een aantal premies wordt aangepast. We sommen enkele voorbeelden op:

Een vooruitblik …

Betonstop

In de toekomst zullen we in Vlaanderen enkel nog woningen mogen bouwen op gronden waarop al gebouwd is of percelen die verhard zijn. De zogenaamde betonstop gebeurt geleidelijk aan. Vandaag wordt er in Vlaanderen 6 à 7 hectare per dag bebouwd. Vanaf 2025 wordt dat beperkt tot 3 hectare. Vanaf 2040 komt er dan een volledige stop.

Zonnedelen

Zonnedelen is verder aan een opmars bezig. Wie mee investeert in zonnepanelen van een bedrijf, stad of vereniging, ziet dit verrekend op zijn of haar individuele energiefactuur.

Het nieuwe erfrecht

Sinds 1 september 2018 geldt het nieuwe erfrecht. En dat heeft (financiële) gevolgen voor successieplanningen met vastgoed. In het oude systeem werd de waarde van roerende goederen bepaald op de dag van de schenking en voor onroerende goederen op de dag van het overlijden van de ouder. Nu wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen het schenken van geld en een schenking van vastgoed. In het nieuwe erfrecht geldt zowel voor roerende als voor onroerende goederen de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot de dag van overlijden.

De woningpas

Als je een woning (ver)koopt, (ver)huurt of (ver)bouwt, dan komt daar heel wat papierwerk aan te pas. Met de woningpas wordt het makkelijker. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle attesten en info over de woning bundelt. Je kan een woningpas heel eenvoudig inkijken op https://woningpas.vlaanderen.be.

Vragen over de nieuwigheden in 2019?

Praat met je vertrouwde vastgoedmakelaar Immobiliën Crevits om je voor te bereiden op het (ver)kopen of (ver)huren van een woning. Contacteer ons.


Huren of verhuren in 2019: wat verandert er?

De nieuwe huurwetgeving

Onze woninghuurwet: ze heeft al een heel parcours van wijzigingen en toevoegingen achter de rug. Op 1 september zou de nieuwe huurwetgeving intreden, die meer aangepast wordt aan nieuwe samenlevingsvormen, energiezuiniger wonen en de hedendaagse maatschappij in het algemeen. Die aanpassing is weliswaar uitgesteld tot 1 januari 2019. Een overzicht van de voornaamste nieuwe regels die gelden voor alle huurcontracten vanaf volgend jaar.

De huurwaarborg van twee naar drie maanden

Met deze maatregel wil men tegemoet komen aan zowel huurder als verhuurder. Enerzijds moet de verhoging het risico op huurschade of wanbetaling voor de verhuurder reduceren en een vorm van zekerheid van betaling bieden. Anderzijds wil men voor huurders een zogenaamde huurwaarborglening invoeren. Hiermee kunnen vooral minder gegoede huurders het bedrag van de huurwaarborg renteloos lenen om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Net over de huurwaarborglening is er vandaag nog geen besluit, wat de reden is voor het uitstellen van de huurwet van september 2018 naar januari 2019.

Nieuwe opzegmodaliteiten

Huurovereenkomsten van 9 jaar blijven de regel. Alleen kan je nu ook huurcontracten van korte duur of maximaal 3 jaar vroegtijdig opzeggen, wat vroeger niet kon. Voorwaarden zijn een opzegtermijn van 3 maanden en een opzegvergoeding die varieert in functie van het tijdstip van opzegging. Eigenlijk wordt hier ingespeeld op het feit dat meer dan de helft van de huurcontracten vandaag van korte duur zijn.

Aangepaste regels bij medehuur

Er zijn nieuwe bepalingen voorzien rond medehuur, bijvoorbeeld bij scheidingen of nieuwe samenwonende partners.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden kunnen bij een scheiding zelf beslissen wie de huurovereenkomst overneemt. Bij geschillen zal de rechtbank beslissen.

Als feitelijk samenwonenden uit elkaar gaan, zal de vertrekker “ten persoonlijke titel” de huurovereenkomst kunnen opzeggen. Alleen moet die persoon zelf een nieuwe medehuurder vinden én moet de nieuwe huurder goedgekeurd worden door de verhuurder. Is dat niet het geval, dan kan de vertrekkende partij nog 6 maanden aangesproken worden voor achterstallige huurgelden.

Energiebesparende maatregelen en renovatie

Indexering van de huurprijs zal enkel nog mogelijk zijn als de verhuurder energiebesparende investeringen uitvoert. Die maatregel zal energiezuiniger woningen stimuleren.

De opzeggingsmogelijkheid bedoeld voor renovatie- of verbouwingswerken wordt dan weer soepelder. Zo kan een verhuurder na de eerste 3 jaar de huurovereenkomst verbreken als hij of zij de woning wil renoveren.

Verantwoordelijkheden voor de huurder

Gebruikskosten, zoals kosten voor een lift of onderhoud van gemeenschappelijke delen zijn ten koste van de huurder. Ook kleine herstellingen voor schade die je als huurder zelf veroorzaakt zijn op kosten van de huurder. Dat was al het geval. Alleen waren de oude regels voor interpretatie vatbaar. De nieuwe huurwet bevat concretere richtlijnen.

Vragen over de nieuwe woninghuurwet?

Praat met je vertrouwde vastgoedmakelaar Immobiliën Crevits om je voor te bereiden op het huren of verhuren van een woning. Contacteer ons.


Het overbruggingskrediet: een financiële brug tussen twee woningen.

Je oog laten vallen op een nieuwe woonst of een lapje grond? Maar is je oude huis nog niet verkocht? Een klassieke situatie is het wel. En het is logisch om de overwaarde van je‘oude’ huis te gebruiken voor je nieuwe thuis. Als je daar dan nog even moet op wachten, is een overbruggingskrediet een interessante oplossing.

Wat is een overbruggingskrediet?

Je bank schiet tijdelijk het kapitaal voor dat je zal ontvangen bij een definitieve verkoop van je oorspronkelijke huis of appartement.